รายการบทความที่ค้นหา

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายการบทความที่ค้นหา

56 รายการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 🙏 เทศบาลตำบลหนองน้อยขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2562
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์