แผนการดำเนินงานประจำปี

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการดำเนินงานประจำปี

ส่วนที่ 1 บทนำ

                                         

1.1  บทนำ

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

    เทศบาลตำบลหนองน้อย ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙เทศบาลตำบลหนองน้อย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองน้อยและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองน้อย จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ของงเทศบาลตำบลหนองน้อยขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองน้อย มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

               1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

                     3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

                     3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

                     3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

                     3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                     3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่              

               1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
 3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

               การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

               ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

               ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

                1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
 5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลหนองน้อย
 6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2     บัญชีโครงการ/กิจกรรม

     องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

     2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

              แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

              การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

              การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

     2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

              แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง          

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์