กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลเทศบาล
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ
บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
แผนฯ10
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) 2550.pdf
การเก็บเงิน ฯ ปี47
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น
บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์
พรบ.เทศบาล 2496
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
วิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541
การจัดแผนอัตรากำลัง 3 ปี
แก้ไขประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายการที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
หลักเกณฑ์เงื่อนไชเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดระดับสายบริหาร.pdf
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550.pdf
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น.pdf
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550.pdf
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547.pdf
พ.ร.บ.รายได้เทศบาล 2497.pdf
พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535.pdf
บัญชีเงินเดือนข้าราชการ (บัญชี 5).pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542.pdf
บัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์.pdf
ระเบียบการเก็บรักษาเงิน 2547.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง.pdf
ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542.pdf
แผนฯ 10.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550.pdf
พ.ร.ก.หลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546.pdf
วิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541.pdf
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2545.pdf
หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินและรายได้ที่ให้การสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก.pdf
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563).pdf
พ.ร.บ.เทศบาล 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล.pdf

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์