เทศบาลตำบลหนองน้อย รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลหนองน้อย รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลหนองน้อย รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
🙏 เทศบาลตำบลหนองน้อยขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2562 นำโดย ปลัดกมล ปานไม้, .ปลัดรัฐประกิตต์ วัชรกิจเสถียร, ปปลัดอรุณ คุ้มหุ่น, คุณนันทิดา สูนประหัต

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์